ALTERNATOR, 2.3KW 3600RPM

120/240V, 60HZ SINGLE PHASE